โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนจากระบบรหัสมาตรฐานหลายประเภท ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องทำการตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไปครับ ...
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Download: